LT
RU

Haizas – klasikinėje astrologijoje padėtis, kai planeta jos specifinės padėties Zodiako ženkle ir name dėka įgauna daug jėgos. Kad haizas susiformuotų, būtinos tokios sąlygos: 1) dieninė planeta privalo stovėti dieniniame horoskope, virš horizonto ir dieniniame ženkle; 2) naktinė planeta privalo stovėti naktiniame horoskope, virš horizonto ir naktiniame ženkle. Pavyzdys pirmam atvejui: Ascendentas – 10 laipsnių Žuvų ženkle, Saulė 11 laipsnių Skorpiono ženkle=horoskopas dieninis; Saturnas, dieninė planeta, stovi 16 laipsnių Vandenyje – dieniniame ženkle; virš horizonto. Čia jis funkcionuoja dieniniu principu (yra virš horizonto), bet jei dieniniame horoskope būtų po horizontu (tarkim, 20 laipsnių Dvynių ženkle), netektų 1/3 haizo: funkcionuotų naktiniu principu, nes dienos metu pas mus jis nebūtų matomas. Pavyzdys antram atvejui: Ascendentas 23 laipsniai Mergelės ženkle, Saulė 20 laipsnių Vandenio ženkle=horoskopas naktinis; Mėnulis, naktinė planeta, stovi 6 laipsnyje, Vėžio ženkle – naktiniame ženkle, virš horizonto. Čia jis funkcionuoja naktiniu principu (yra naktį virš horizonto), bet jei naktiniame horoskope būtų po horizontu (tarkim, 13 laipsnių Skorpiono ženkle), netektų 1/3 haizo: funkcionuotų dieniniu principu, nes nakties metu pas mus nebūtų matomas, t.y. jis stovėtų kitoje horizonto pusėje ir būtų matomas kito Žemės pusrutulio gyventojams.

Hamalas – žvaigždė, Avino alfa, padėtis 7.42’ Tauro ženkle. Marso-Saturno charakteris (pagal kai kuriuos šaltinius – Merkurijus). Lemia grubumą, žiaurumą, sąmoningus nusikaltimus.

Hamburgo mokykla, arba uraninė astrologija – astrologinė mokykla, kurią įkūrė A. Wittė.

Hamsa-yoga – klasikinėje indų astrologijoje Jupiterio mahapuruša-yoga. Jupiteris stovi savo paties arba jį egzeltuojančiame žvaigždynuose ir tuo pačiu metu kendroje.

Harša-yoga – klasikinėje indų astrologijoje VI namo valdovo pozicija tame pačiame VI name. Palanki kombinacija.

Hasta – klasikinėje indų astrologijoje 13oji nakšatra.

Hefestionas (Hephaestio Thebanus) – astrologas (380 – ?), gimęs Egipte, parašė didelį kompiliacinį darbą “Apotelesmatika”, paremtą Ptolemėjaus ir Dorotėjaus Sidoniečio darbais.

Hekatė (gr. Hecate) – klasikinėje astrologijoje: visiškai išnykęs Mėnulis (netrukus susijungsiantis su Saule ir pradėsiantis naują, jaunaties ciklą), pasižymi ypatingai slegiančiu psichiką ir elgesį poveikiu.

Hekatės fazė – klasikinėje astrologijoje išnykusio Mėnulio fazės (trys paskutinės dienos iki jaunaties) sinonimas.

Heliocentrinė pasaulio sistema, Koperniko pasaulio sistema – šiuolaikinės astronomijos pasaulio sistema. Pagal šią sistemą, centras, aplink kurį skrieja planetos, yra Saulė. Koperniko revoliucija atskyrė astrologiją nuo astronomijos. Pastaroji perėjo į heliocentrinės sistemos pozicijas, tuo tarpu baziniai astrologijos pagrindai ir toliau remiasi geocentrine sistema (pvz., Saulė ir Mėnulis traktuojami kaip planetos).

Heliodoras (Heliodorus) – astrologas, Proklo mokinys, žinomas kaip dangaus tyrinėtojas maždaug tarp 498 ir 510m. po Kr. Be komentarų Pauliaus Aleksandriečio darbams paliko keletą traktatų apie astrologiją ir astronomiją, tarp jų – aštuonių dalių “Astronominę didaktiką”.

Hermetizmas, hermetiniai mokymai – maždaug 3 a. pr. m. e. Graikijoje atsiradęs mokymas, besiremiantis Hermio Trismegisto veikalais, o taip pat neoplatonizmo filosofija bei senaisiais egiptiečių, žydų mokymais. Jo susiformavimas datuojamas I – IVa. Hermetizmas padarė didelę įtaką vystant ir platinant astrologinius mokymus, ypač antikinio pasaulio supažindinimo su egiptietiškomis žiniomis atžvilgiu.

Hermio svarstyklės (gr. trutina hermetis) – antikinėje literatūroje metodika apskaičiuoti pastojimo momentą remiantis gimimo laiku. Esmė: Zodiako laipsnis, kuriame stovėjo Mėnulis, pastojimo horoskope tampa gimimo horoskopo Ascendento arba Descendento laipsniu. Pastojimo metu auganti Mėnulio fazė rodys gimimo horoskopo Ascendentą, krentanti – Descendentą. Kiek modifikuota forma šį metodą naudoja ir vienas kitas šiuolaikinis astrologas. “Hermio svarstyklės” taikomos ir rektifikacijos procedūrai.

Heršelis, Viljamas – vokiečių kilmės anglų astronomas (1738 – 1822). 1781m. kovo 13d. aptiko Urano planetą, kuri praplėtė Saulės sistemos planetų skaičių ir tarp astrologų sukėlė nemažai sąmyšio.

Hilegas (hyleg) – klasikinėje astrologijoje: gyvenimo trukmės signifikatorius. Šiuolaikiniai astrologai jo faktiškai nenaudoja, nes prarastas raktas, kaip tiksliai interpretuoti, kas gi horoskope tampa hilegu. Egzistuoja daugybė viena kitai prieštaraujančių taisyklių, kaip surasti hilegą. Dažniausiai laikoma, kad hilegu tapti gali: Saulė, Mėnulis, Ascendento valdovas, Fortūna ir pats Ascendentas. Iš visų galimų kandidatų hilegu tampa tas, kas pasižymi geriausiomis ypatybėmis, t.y. turi daugiausia jėgos. Mirtis ištinka, kai hilegas direkcijose arba progresijose pasiveja anaretą.

Hipotetinės planetos – planetos, kurios galbūt egzistuoja, tačiau dar nėra aptiktos. Dažniausiai tai arba tarp Saulės ir Merkurijaus orbitos, arba už Plutono orbitos galinčios egzistuoti planetos. Taip pat tos planetos, kurias bandoma “prilipdyti” prie jau esamų skaičiaus grynai dėl simetrijos (12 Zodiako ženklų = 12 planetų) arba ideologiniais sumetimais. Tai – Izidė, Oziris; Admetas, Apolonas, Vulkanas, Hadas, Dzeusas, Kronas, Kupidonas, Poseidonas).

Hora – klasikinėje indų astrologijoje 1. planetos valanda; 2. smulkesnė astrologinė schema, ½ pagrindinio horoskopo.

Horarinė astrologija (gr. horai nakties arba dienos valandos ir logos mokymas) – astrologijos šaka, kurios objektas – atsakymai į konkrečius klausimus “taip” arba “ne”.

Horizontali namų sistema – astrologinių namų schema, kai horizontas padalinamas į 12 lygių dalių po 30 laipsnių pradedant rytų tašku ir toliau tęsiant per šiaurės tašką. Namų pradžiomis laikomi vertikalių susikirtimo su ekliptika taškai.

Horoskopas – 1. Astrologinė schema, kuria remiantis analizuojamas žmogaus, kokios nors konkrečios situacijos (horarinis klausimas), valstybės etc. likimas; 2. klasikinėje astrologijoje I namo sinonimas. Individualiojoje astrologijoje susijęs su žmogaus išore, spontaniška saviraiška (Id); pasaulinėje astrologijoje lemia valstybės “veidą”.

Horoskopo interpretacija – horoskopo analizės procesas, kurį sudaro tokios temos, kaip žmogaus kūno sudėjimas, svaikata, charakteris ir polinkiai, finansiniai reikalai, visuomeninė padėtis, santuoka, palikuonys, kelionės, draugai ir priešai etc. Visa aukščiau išvardinta dominuoja individualiojoje astrologijoje. Horarinėje astrologijoje stebima tik keletas astrologinių namų ir už atsakymą atsakingos planetos, valdančios tuos namus. Elektyvinėje astrologijoje panašiai; pasirenkamos ir kombinuojamos horoskopo sferos, susijusios su ta ar kita užsakovo reikme (palankaus santuokai, būsto statybai ir t.t. momento paieška).

Horoskopo valdovas – planeta, valdanti Ascendentą. Pavyzdys: Ascendentas Liūto ženkle. Vadinasi, Saulė – to horoskopo valdovas.

Humanistinė astrologija – astrologijos kryptis, pradininkas D. Rudhyaras.