LT
RU

R, Rx – žr. retrogradinis judėjimas.

Radža yoga – klasikinėje indų astrologijoje planetų konfigūracija arba planeta, lemianti didžiulę valdžią, šlovę, pripažinimą. Paprastai tai kendros ir trikonos valdovų susijungimo rezultatas.

Radžas – pasižymintis aistringu temperamentu.

Rahu – klasikinėje indų astrologijoje Drakono galva, šiaurinis Mėnulio orbitos mazgas. Laikoma viena iš pačių blogiausių planetų, ypač jei žaloja geras iš prigimties planetas (Venera, Jupiteris) bei gerų astrologinių namų (I, V ir IX) energiją.

Rasalhagė – žvaigždė, Heraklio alfa, padėtis 22.28’ Šaulio ženkle. Saturno-Veneros charakteris, lemia iškrypimą, sugadintą skonį ir moterų nešamą nelaimę.

Raši-čakra – klasikinėje indų astrologijoje žvaigždynų horoskopas, pagrindinė astrologinė schema.

Ravi – klasikinėje indų astrologijoje Saulė.

Recepcija – žr. abipusė recepcija.

Refranacija (lot. refranatio sulaikymas) – astrologinis reiškinys, kai viena iš dviejų planetų (greičiau judanti) tampa retrogradine, ir dėl to tarp jų joks aspektas taip ir nesusikuria. Horarinėje astrologijoje tai reiškia, jog nepaisant lyg ir palankios pradžios, procesas (apie kurio rezultatą kalba prognozė) laimingai nepasibaigs.

Regiomontanas (Regiomontanus) – vokiečių matematikas ir astronomas (1436 – 1476). Kartu su savo mokiniu Purbachu parengė sutrumpintą ir pataisytą Ptolemėjaus “Almagesto” vertimą, kuriame daugybės ankstesnių vertimų ir perrašinėjimų dėka jau buvo spėję susikaupti daugybė klaidų. Jam priklauso didelis įnašas vystant algebrą ir trigonometriją, užsiėmė astronominių ir navigacijos prietaisų tobulinimu. Išleido “Efemerides” – pirmąsias spausdintas planetų lenteles, susilaukusias didelio populiarumo (pavyzdžiui, jomis naudojosi Nikolajus Kopernijas ir Kristoforas Kolumbas). Didelis Regiomontano įnašas į astrologiją buvo Ptolemėjaus metodų patobulinimas. Jo vardu pavadintas vienas iš būdų sudaryti astrologinių namų schemą.

Regiomontano namų sistema – astrologinių namų schema. Pradedant rytų tašku Dangaus ekvatorius dalinamas į lankus po 30 laipsnių. Per kiekvieno lanko ir šiaurės bei pietų taškų pradžią nubrėžiami dideli apskritimai, kurių susikirtimo su ekliptika taškai atspindi namų pradžias. Regiomontano namų sistema dažnai naudojama horarinėje astrologijoje (autoritetas šiuo klausimu – V. Lilis).

Regulas – žvaigždė, Liūto alfa, padėtis 29.51’ Liūto ženkle. Jupiterio-Marso charakteris, didelės sėkmės planeta. Laikoma, kad kažkada Regulo padėtis sutapo su vasaros saulėgrįžos tašku, todėl jis buvo vadinamas “Šiaurės sargu”.

Rekhamsa – klasikinėje indų astrologijoje geografinė ilguma.

Rektifikacija – gimimo laiko korekcija. Atstatant laiką naudojamasi tokiais metodais:
- Hermio svarstyklės;
- Bonati metodas;
- Glano harmonijos dėsnis;
- Gericho skaičius;
- pirminės direkcijos;
- antrinės direkcijos;
- profekcijos;
- tranzitai;
- tipologijos metodas.

Retorijus iš Egipto (Rhetorius Aegyptius) – parašė didelį astrologinį traktatą “Rinkinys iš Antiocho šalyje surinktų ir pakomentuotų visų astrologinių metodų”. Pirmosios 57 šio traktato dalys daug kuo panašios į tas, kurias randame Porfirijaus “Įvade”, o iš 56 – 109 dalių kai kurios aprašytos Antiocho “Įvade”. Horoskopai, o taip jo naudojamos žvaigždžių padėtys leidžia spręsti, kad jis gyveno VIIa. po Kr. Retorijus buvo vienas iš Kamatero šaltinių.

Retrogradinė planeta – planeta, pasižyminti retrogradiniu judėjimu.

Retrogradinis judėjimas – planetų judėjimas iš rytų į vakarus, kryptimi, priešinga Zodiako ženklų eiliškumui. Žymima Rx arba R simboliais. Daugelis autorių laiko, kad retrogradinis judėjimas planetą ženkliai susilpnina.

Revati – klasikinėje indų astrologijoje 27oji nakšatra.

Revoliucija – dažniausiai taip vadinamas planetos sugrįžimas į tą pačia vietą, kurioje stovėjo gimimo metu, ir iš kur prasidės naujas tos planetos ciklas.

Rigelis – žvaigždė, Oriono beta, padėtis 16.52’ Dvynių ženkle. Jupiterio-Saturno charakteris (pagal Ptolemėjų; kai kurie arabų ir Europos autoriai nurodo Jupiterio-Marso ir Saturno-Merkurijaus variantus), lemia turtą, šlovę, didelę garbę ir išradėjo talentą. Jei gimimo momentu Rigelis susijungęs su Dangaus viduriu, žmogui gali būti patikėtas didelis karinis arba dvasinis rangas.

Ryšiai – pagal svarbą skaidomi į pagrindinius, mažorinius (lentelėje jie pažymėti žvaigždute), ir antros svarbos, minorinius. Vakarų astrologijos sistemoje naudojamasi šiais ryšiais:
Aspektas - Kampas tarp dviejų taškų

Susijungimas* - 0
Pusė decilio - 18
Kvindecilis - 24
Pusė šešiakampio - 30
Pusė kvintilio - 36
Nonagonas - 40
Pusė kvadrato - 45
Septilis - 51
Šešiakampis* - 60
Kvintilis - 72
Kvadratas* - 90
Biseptilis - 102
Seksvikvintilis - 108
Trikampis* - 120
Seksvikvadratas - 135
Bikvintilis - 144
Kvinkonsas - 150
Triseptilis - 154
Kvindecilis - 165
Opozicija* - 180

Ryšys - kontaktas tarp dviejų taškų (planeta-planeta, planeta-žvaigždė, planeta-astrologinio namo kuspida, žvaigždė-astrologinio namo kuspida), atsirandantis, kai tų taškų koordinatės visiškai sutampa (tikslus kontaktas), arba kai taškų koordinačių skirtumas pakankamai nedidelis, kad toks ryšys susidarytų (praktinis kontaktas).

Rytinė elongacija – planeta vadinama esanti rytinėje elongacijoje, jei ji dangaus sferoje stovi ryčiau Saulės, t.y. seka paskui ją. Astrologijoje tokia planeta paprastai vadinama rytine planeta. Priešybė – vakarinė elongacija.

Rytinė planeta – planeta, užimanti rytinės elongacijos poziciją. Jei planetos elongacija neviršija 90 laipsnių, tai planeta matoma kaip vakarinė žvaigždė. Priešybė – vakarinė planeta.

Rytinė žvaigždė – planeta, vakare dingstanti už horizonto anksčiau už Saulę. Atitinkamai rytą toji planeta pateka virš horizonto už Saulę irgi anksčiau. Šis pavadinimas taikomas Veneros planetai. Priešybė – vakarinė žvaigždė.

Rytiniai namai – III, II, I, XII, XI ir X astrologiniai namai. Priešybė – vakariniai namai.

Rytų taškas – dangaus ekvatoriaus ir horizonto susikirtimo taškas, esantis stebėtojui, stovinčiam veidu į pietus, kairėje pusėje. Žymima simboliu E. Priešybė – vakarų taškas.

Rohini – klasikinėje indų astrologijoje 4oji nakšatra.

Ručaka-yoga – klasikinėje indų astrologijoje Marso mahapuruša-yoga. Marsas stovi savo arba jo egzeltacijos ženkle ir tuo pačiu metu kendroje.

Rudens ketvirtis – X, XI, XII astrologiniai namai. Terminas taikomas humanistinių astrologų, ypač kai per šiuos namus keliauja Jupiteris ir Saturnas, simbolizuojantys ankstesnių žmogaus pastangų galutinį rezultatą per darbą ir visuomeninius projektus.

Rudens lygiadienio taškas – ekliptikos taškas, kuriame Saulė perkerta dangaus ekvatorių šiaurinį pusrutulį keisdama pietiniu pusrutuliu. Tą dieną, kai Saulė pereina ekvatorių, šviesulys išbūna lygiai dvylika valandų virš horizonto ir dvylika – po horizontu, t.y. naktis susilygina su diena. Šis taškas tarnauja kaip Zodiako ženklo Svarstyklių pradžia.

Rudens taškas – žr. rudens lygiadienio taškas.

Rudens ženklai – Zodiako ženklai: Svarstyklės, Skorpionas ir Šaulys. Saulė per juos keliauja rudenį.