LT
RU

Sadesati – klasikinėje indų astrologijoje maždaug septynerių metų Saturno periodas, kai ši planeta keliauja per žvaigždyną, kuriame gimimo metu stovėjo Mėnulis, bei per žvaigždynus, supančius Mėnulio žvaigždyną. Pavyzdys: Mėnulis Žuvų žvaigždyne; Saturnas, tranzituojantis per Vandenio, Žuvų ir Avino žvaigždynus sukelia sadesati efektą. Lemia įvairius reikšmingus pokyčius: ligas, dezorientaciją gyvenimo tiksluose, mirtį, persikėlimą gyventi kitur ir pan.

Sakata-yoga – klasikinėje indų astrologijoje Mėnulis VI, VIII arba XII namuose nuo Jupiterio.

Samasaptaka – klasikinėje indų astrologijoje abipusė planetų recepcija, pavyzdžiui, Marsas Tauro žvaigždyne, o Venera – Avino žvaigždyne.

Sambhanda – klasikinėje indų astrologijoje “pilnavertis” ryšys tarp planetų (situacija, kai dvi planetos formuoja viena kitai pilnaverčius aspektus).

Sangviniškieji ženklai – Dvyniai, Svarstyklės, Vandenis. Klasikinėje astrologijoje laikoma, kad į juos patekęs Ascendentas (bei dauguma planetų) formuoja sangvinišką charakterį.

Saptamša – klasikinėje indų astrologijoje smulkesnė astrologinė schema, 1/7 pagrindinio pagrindinio.

Saptavarga – klasikinėje indų astrologijoje septyni pagrindiniai horoskopai: raši, hora, drekkana, saptamša, navamša, dvadašamša, trimšamša.

Sattviškas – dvasinis.

Saturnas (lot. Saturnus) – planeta, viena iš penkių klasikinių planetų. Klasikinėje astrologijoje laikomas labai pikta planeta (didžioji nelaimė). Jam paklūsta šios žmogaus gyvenimo sferos: išsiskyrimai, kliūtys, ištvermė, kantrybė, atšalimas, vienatvė, šaltis, branda, sunkumai, našta, egoizmas, atkaklumas, pastovumas, godumas. Pasaulinėje astrologijoje atsakingas už žemės savininkus, šachtininkus, senus žmones, nacionalines nelaimes, epidemijas, šaltį, badą ir mirtį. Prognozėse jo tranzitai susiję su smarkiais trukdymais, susidūrimais su vyresnio ir/arba griežto būdo žmonėmis, religiniais fanatikais, prievarta, kaip būtinybe, sunkiu darbu ir pan.

Saulė (lot. Solis) – 1. Astronomijoje: žvaigždė, centrinis Saulės sistemos kūnas; 2. Astrologijoje: planeta, pats ryškiausias dangaus šviesulys. Jai paklūsta tokios žmogaus gyvenimo sferos, kaip kūnas, vitalinės jėgos, asmens tėvas, o klasikinėje indų astrologijoje – dar ir žmogaus šlovė, pripažinimas, kertiniai gyvenimo principai. Ji yra vienas iš pagrindinių sugnifikatorių, apibūdinančių, po kokiu Zodiako ženklu ir kokiu charakteriu iš esmės gimusysis pasižymi (tačiau tik Vakarų astrologijoje! Klasikinėje indų astrologijos sistemoje visas dėmesys panašiu atveju skiriamas ne Saulei, o Mėnuliui). Pasaulinėje astrologijoje Saulė valdo karalius, prezidentus, vyriausybes, apskritai vadžios organus. Prognozėse jos tranzitai susiję su asmenybės fizine ir dvasine būsenomis, įtakingais žmonėmis, pedagogais. Saulė – vyriška (aktyvi) planeta.

Saulės revoliucija – vienas iš prognozavimo metodų; taip pat – metinis horoskopas. Astrologinė schema sudaroma remiantis Saulės grįžimu į tą pačią padėtį, kurioje ji buvo gimimo metu. Prognozė apima maždaug vienerių metų laikotarpį.

Saulės sistema – planetinė mūsų sistema, kurios centras – Saulė. Ją sudaro devynios planetos, asteroidai (mažos planetos) ir kometos.

“Saulės spinduliuose” – reiškinys, kai planeta Saulės atžvilgiu nutolusi už 7.00’ laipsnių, bet nespėjusi peržengti 15.00’ laipsnių ribos, kur jau nebebūtų Saulės pasiekiama. Laikoma, jog planetos savybės tokiu atveju susilpninamos. Pavyzdys: Saulė 5 laipsniai Žuvų ženkle, Jupiteris 14 laipsnių Žuvų ženkle.

Saulės sudeginta planeta – reiškinys, kai planeta atsiduria tarp 16’ ir 7.00 laipsnių Saulės atžvilgiu. Laikoma, kad planetos savybės tokiu atveju smarkiai susilpninamos, labiau, negu tuo atveju, kai planeta stovi Saulės spinduliuose. Pavyzdys: Saulė Skorpiono ženkle 12 laipsnių, Saturnas 14 laipsnių Skorpiono ženkle.

“Saulės širdyje”, kazimi – reiškinys, kai planetą nuo Saulės centro skiria ne daugiau kaip 16’. Laikoma, kad tokiu atveju planeta labai sustiprėja. Pavyzdys: Saulė 6 laipsniai Liūto ženkle, Jupiteris 6 laipsniai 20 minučių Liūto ženkle.

Saulės užtemimas – reiškinys, kai Mėnulio diskas projektuoja save į Saulės diską tuo pat metu užstodamas tam tikrą Žemės dalį. Paprastai užstojama Žemės dalis vadinama užtemimo šešėliu, kuris gali driektis Žeme sudarydamas labai didelius atstumus. Šešėlio plotis paprastai neviršija 270 kilometrų. Astrologijoje Saulės užtemimas vertinamas kaip negatyvus reiškinys.

Sausi ženklai – Zodiako ženklai, priklausantys žemės ir ugnies stichijai (Avinas, Tauras, Liūtas, Mergelė, Šaulys ir Ožiaragis), kadangi šios stichijos pasižymi sausumu. Priešybė – drėgni ženklai.

Savybės (gr. poiotes) – pagal Ptolemėjų, kiekvienas iš keturių pomėnulinio pasaulio elementų pasižymi dviem savybėmis: ugnis – karščiu ir sausumu; oras – karščiu ir drėgnumu; vanduo – šalčiu ir drėgnumu; žemė – šalčiu ir sausumu. Savybės yra skirstomos į aktyvias ir pasyvias. Aktyvu tai, kas šalta ir karšta, pasyvu – kas drėgna ir sausa. Tokiu būdu kiekvienas elementas pasižymi vienu aktyviu ir vienu pasyviu požymiais. Zodiako ženklai, priklausantys ugnies, oro, vandens ir žemės trikampiams, turi savybes, specifiškas atitinkamo trikampio elementui.

Sefirot (sen. žydų sephiroth) – pagal kabalą: dešimt Dievo emanacijų, kurios sudaro pagrindinias bet kokios būties formas.

Seksvikvadratas (lot. sesquiquadrat trys aštuntosios) – silpnas nepalankus ryšys. Atstumas tarp dviejų horoskopo taškų faktiškai lygus 135 laipsniams.

Seksvikvintilis (lot. sesquiquintil pustrečios kvintilės) – silpnas ryšys, atstumas tarp dviejų horoskopo elementų faktiškai lygus 108 laipsniams.

Sekundė – 1/60 minutės.

Selenė – 1. Klasikinėje astrologijoje pilnaties fazės simbolis. Pilnaties metas buvo laikomas ypač palankiu atlikti magiškas apeigas; 2. Šiuolaikinėje astrologijoje (ypač vadinamojoje Avestos tradicijoje) hipotetinė planeta, susijusi su šviesa ir geru pradu.

Semikvadratas (lot. semiquadrat pusė kvadrato arba viena aštuntoji) – silpnas nepalankus ryšys. Atstumas tarp dviejų horoskopo elementų faktiškai lygus 45 laipsniams.

Semikvintilis (lot. semiquintil pusė kvintilio) – silpnas ryšys. Atstumas tarp dviejų horoskopo elementų faktiškai lygus 36 laipsniams.

Senas Mėnulis – Mėnulio delčios fazėje sinonimas.

Separacija, separacinis ryšys (lot. separatio atsiskyrimas) – tokio tipo ryšys tarp dviejų planetų, kai greičiau judanti planeta ką tik baigė daryti tikslų ryšį ir pamažu tolsta nuo lėčiau judančios planetos, bet pats ryšys vis dar egzistuoja. Pavyzdys: Marsas 5 laipsniai Avino ženkle, o Mėnulis 8 laipsniai Vėžio ženkle. Tarp jų vis dar kvadrato ryšys, tačiau Mėnulis nuo Marso jau spėjo nutolti per 3 laipsnius, vadinasi, tai – separacinis ryšys. Laikoma, kad separacinis ryšys silpnesnis už aplikacinį ryšį. Priešybė – aplikacija, aplikacinis ryšys.

Septilis (lot. septil septintoji dalis) – silpnas ryšys. Atstumas tarp dviejų horoskopo elementų lygus 51 laipsniui.

Siddhamša, arba Čaturvimšamša – klasikinėje indų astrologijoje smulkesnė astrologinė schema, 1/24 pagrindinio horoskopo.

Sideriniai metai – laiko atkarpa, per kurią Saulė, apėjusi visą ekliptiką, sugrįš ir žvaigždžių atžvilgiu užims tokią pat padėtį. Ji lygi 365.2564 vidut. Saulės paroms.

Siderinis (lot. sidereus žvaigždinis) – susijęs su žvaigždėmis, pavyzdžiui: siderinis mėnuo, sideriniai metai.

Siderinis mėnuo – laiko atkarpa, per kurią Mėnulis, apėjęs visą ekliptiką, sugrįš ir žvaigždžių atžvilgiu užims tokią pat padėtį. Ji lygi 27.32 vidut. Saulės paroms.

Siderinis zodiakas – zodiakas, kurio pagrindas – nuolat precesijos dėka keičiantys savo vietą žvaigždynai. Prieš maždaug 2000m. siderinis ir tropinis zodiakai sutapo. Šiuo metu (2003m. sausio 1d.) išsiskyrimo lankas tarp šių sistemų siekia 23 laipsnius ir 53 minutes. Naudojamas klasikinėje indų astrologijoje ir tų Vakarų astrologų, kurie praktikuoja indiškąją astrologiją. Priešybė – tropinis zodiakas.

Signifikatorius (lot. significator nurodantis požymius) – 1. planeta, atsakinga už kokios nors konkrečios sferos veiklą. Pavyzdys: VII astrologiniame name (santuoka) stovi Saturnas. Jis tampa VII namo reikalų signifikatoriumi, t.y. be kitos planetos, kuri valdo VII namą, Saturnas yra irgi atsakingas už santuokos reikalus. Planeta iš prigimties gali nieko bendro neturėti su to ar kito namo informacija, tačiau jei ji ten stovi, jos aspektai, tranzitai liudys apie astrologinio namo, kuriame ją randame, reikalus; 2. planeta, pasižyminti pastovia informacija, nesvarbu, kokiame name ar ženkle ji atsidurtų. Pavyzdys: Marsas valdo Aviną ir Skorpioną, taigi jis tampa I ir VIII namų signifikatoriumi; Venera valdo Taurą ir Svarstykles, taigi ji tampa II ir VII namų signifikatoriumi; Merkurijus valdo Dvynius ir Mergelę, taigi jis tampa III ir VI namų signifikatoriumi; Mėnulis valdo Vėžį, taigi jis tampa IV namo signifikatoriumi; Saulė valdo Liūtą, taigi ji tampa V namo signikatoriumi; Jupiteris valdo Šaulį ir Žuvis, taigi jis tampa IX ir XII namų signifikatoriumi; Saturnas valdo Ožiaragį ir Vandenį, taigi jis tampa X ir XI namų signifikatoriumi.

Simha – klasikinėje indų astrologijoje Liūtas.

Simhasana – klasikinėje indų astrologijoje Saulės padėtis Avino ir Liūto žvaigždynuose.

Sirrahas – žvaigždė. Žr. Alferatzas.

Sirijus – žvaigždė, Didžiojo Šuns alfa, padėtis 14.07’ Vėžio ženkle. Jupiterio-Marso charakteris (kai kurie astrologai čia įžiūri ir Saturno poveikį). Lemia šlovę ir pripažinimą, galimybę užimti svarbius valstybinius postus. Jei gimimo metu yra susijungusi su Ascendentu, gali apdovanoti ypatingomis malonėmis.

Sizigija (gr. syzygia įtampa) – 1. Astronomijoje: Saulės ir Mėnulio konjukcijos arba opozicijos, t.y. jaunatis ir pilnatis. Sizigijos momentais galima išvysti pačius didžiausius potvynius; 2. Astrologijoje: sizigija vadinama bet kokių planetų konjukcija arba opozicija.

Skorpionas (lot. Scorpius) – aštuntas Zodiako ženklas arba žvaigždynas (klasikinėje indų astrologijoje). Priklauso vandens stichijos trikampiui, fiksuotam kryžiui, tai moteriškas, pasyvus ženklas. Pagal anglų astrologą Alaną Leo, šio ženklo valdomi žmonės pasižymi arba dideliu mistiškumu, arba dideliu materializmu. Pastarieji uždaro būdo, tačiau pasižymi stipriomis aistromis, ir jei iš šalies ir atrodo pilki, romūs, tačiau dėl savo gyvenimo tikslų ar interesų gali paaukoti sveikatą ir gyvybę. Linkę pavyduliauti, nors šią ir kitas ydas paslepia po šaltakraujiškos savikliovos kauke. Jie užsispyrę, ryžtingi, tačiau jų jausmai ne ypatingai švelnūs. Jei virsta priešais, gali smogti po kurio laiko, ne tuoj pat, bet ypatingai skaudžiai, į pačią silpniausią oponento vietą. Šis ženklas pagimdo puikius detektyvus ir medikus. Skorpionai nestokoja įtaigos, kitų nuostabai sugeba nežinia iš kur greitai atstatyti išeikvotas jėgas.

Skorpiono širdis – žr. Antaresas.

Smarkios žvaigždės (lot. violente) – pagal seną astrologinę tradiciją, žvaigždės, lemiančios prievartą (Algolis, Aldebaranas, Antaresas).

Smarkūs ženklai – 1. Zodiako ženklai: Avinas, Skopionas, Vandenis, kuriuos valdo piktos Marso ir Saturno planetos; 2. Atskiri Zodiako sektoriai: laipsniai, termos, dekanai, kuriuose stovi smarkios žvaigždės.

Soliaras – žr. Saulės revoliucija.

Solsticija (lot. solstitium) – terminas, nusakantis reiškinį, kai Saulė stovi arba Vėžio ženklo pradžioje, arba Ožiaragio ženklo pradžioje ir tokiu būdu keičia savo judėjimo kryptį dangaus sfera iš šiaurės į pietus, ir atvirkščiai.

Soma – klasikinėje indų astrologijoje Mėnulis.

Spika – žvaigždė, Mergelės alfa, padėtis 23.52’ Svarstyklių ženkle. Veneros-Marso charakteris (pagal Ptolemėjų, kiti nurodo variantus Venera-Merkurijus, Marsas). Lemia meilę mokslui ir menui, sėkmę ir pastovumą. Jei gimimo metu susijungusi su Ascendentu arba Dangaus viduriu, tampa pačia geriausia iš visų žvaigždžių.

Sterilūs ženklai – žr. nevaisingi ženklai.

Sthira-raši – klasikinėje indų astrologijoje fiksuoti žvaigždynai.

Stichijos – žr. elementai.

Sudegęs kelias, sudegintas kelias (lot. via combusta) – klasikinėje astrologijoje Zodiako atkarpa tarp 15 laipsnių Svarstyklių ženkle ir 15 laipsnių Skorpiono ženkle. Laikoma, kad patekusi į sudegusį kelią planeta smarkiai susilpnėja, jos savybės tarsi paralyžiuojamos. Todėl, pavyzdžiui, horarinėje astrologijoje, jei klausimo Ascendentas arba Mėnulis patenka į šią zoną, kai kurie astrologai sako, kad į žmogaus klausimą atsakymo teisingai duoti neįmanoma, horoskopas neįskaitomas arba labai dažnai duoda neigiamą atsakymą.

Sudeginta planeta – žr. Saulės sudeginta planeta.

Superplanetos – Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas ir Plutonas. Taip vadinamos dėl labai lėto (palyginti su Saule, Mėnuliu, Merkurijumi, Venera, Marsu) judėjimo tempo.

Surja – klasikinėje indų astrologijoje Saulė.

Susijungimas – ypatingai stiprus ryšys. Dvi planetos yra arba tame pačiame Zodiako laipsnyje, arba jas skiria labai nedidelis atstumas tame pačiame Zodiako ženkle (kartais viena iš planetų gali stovėti paskutiniuose Zodiako ženklo laipsniuose, o antra planeta užimti pirmus kito Zodiako ženklo laipsnius). Pavyzdys: Mėnulis stovi 7 laipsniai Šaulio ženkle, o Jupiteris – 10 laipsnių Šaulio ženkle; arba Merkurijus 28 laipsniai Vandenio ženkle, o Saturnas 2 laipsniai Žuvų ženkle. Susijungimas yra geras arba blogas ryšys priklausomai nuo to, kokios planetos, geros ar piktos, ją sudaro.

Svakšetra – klasikinėje indų astrologijoje planetos padėtis savo pačios žvaigždyne arba tam tikruose to žvaigždyno laipsniuose, kur jos jėga silpnesnė negu mulatrikonos pozicijoje.

Svarstyklės – septintasis Zodiako ženklas arba žvaigždynas (klasikinėje indų astrologijoje). Priklauso oro stichijos trikampiui, kardinaliam kryžiui, tai vyriškas, aktyvus ženklas. Pagal anglų astrologą Alaną Leo, šio ženklo valdomi žmonės kuklūs, nesavarankiški, todėl būtina iš pradžių gerai aplinkinius pažinti, užuot skubėjus jais pasitikėti, visiškai atsiverti. Tai mielos natūros, tačiau joms trūksta jėgų ir energijos, kad papuolusios į nedraugišką aplinką greitai atsitiestų, atgautų prarastą pusiausvyrą. Daug reiškia taika ir harmonija, todėl laikinai mėgsta užsisklęsti savo vidiniame pasaulyje, tik čia atranda ramybę, kurios negali duoti aplinkinis pasaulis.

Svati – klasikinėje indų astrologijoje 15oji nakšatra.

Svetima planeta, peregrinas (lot. peregrinus svetimas) – 1. Mėnulio pavadinimas (horarinėje astrologijoje), kai prieš išeidama iš Zodiako ženklo savo kelyje nebesudaro jokių aspektų; 2. Tokia planeta, kuri, užimdama atitinkamą Zodiako ženklą, netampa jame stipria arba silpna.